Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
May 4, 2022

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj 2022 beslutades bland annat följande:

 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 • att ingen utdelning lämnas,
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,
 • att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor, samt en oförändrad extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor, och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 150 000 kronor vardera,
 • att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet, samt att ett arvode ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden samt 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet avseende tiden 4 maj 2021 till 4 maj 2022,
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
 • omval av styrelseledamöterna Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild,
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande,
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB,
 • om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag,
 • godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
 • riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag,
 • bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag, samt
 • införande av ett incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis genom utgivande av högst 304 500 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 304 500 B-aktier i bolaget under perioden 1 juni 2025 till och med 30 september 2025 till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under tio handelsdagar före den 4 maj 2022.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ.) (IBT) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com