Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
May 6, 2019

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 6 maj 2019 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • att ingen utdelning lämnas
 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter
 • omval av styrelseledamöterna Margareta Hagman, Lilian Henningson Wikström, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att arvode till ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kronor vardera
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, samt
 • om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey, CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga