Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
May 8, 2023

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 8 maj 2023 beslutades bland annat följande:

 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 • att ingen utdelning lämnas,
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,
 • att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 321 000 kronor, samt en oförändrad extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor, och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 156 000 kronor vardera,
 • att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet,
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
 • omval av styrelseledamöterna Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild,
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande,
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB,
 • om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag,
 • godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
 • ändring av bolagets bolagsordning för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma,
 • bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, samt

införande av ett incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis genom utgivande av högst 165 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 165 000 B-aktier i bolaget under perioden 1 juni 2026 till och med 30 september 2026 till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under tio handelsdagar före den 8 maj 2023.


IBT i korthet

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive Necrotizing Entercolitis (NEC) och sepsis genom att främja en sund mag- och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk.

I portföljen finns även IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn, IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn samt IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.


Kontaktperson

Staffan Strömberg, VD

Maria Ekdahl, CFO

Kontaktuppgifter

Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. Nr. 556873-8586)
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 76 219 37 38

info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com