Extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
June 9, 2023

På extra bolagsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 9 juni 2023 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 16 maj 2023 om att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Genom företrädesemissionen kommer IBT:s aktiekapital att öka med högst cirka 611 932 kronor genom utgivande av högst 75 547 nya aktier av serie A och högst 2 169 689 nya aktier av serie B.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 13 juni 2023. Teckning av aktier ska ske under perioden 15 – 29 juni 2023. Teckningskursen är 45 kronor per aktie, oavsett aktieserie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se IBT:s pressmeddelande den 16 maj 2023.

IBT i korthet

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive Necrotizing Entercolitis (NEC) och sepsis genom att främja en sund mag- och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk.

I portföljen finns även IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn, IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn samt IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Kontaktperson

Staffan Strömberg, VD

Maria Ekdahl, CFO

Kontaktuppgifter

Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. Nr. 556873-8586)
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 76 219 37 38
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com