IBT beslutar om en företrädesemisson
May 16, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av aktier av serie A och B om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att förbereda IBT:s huvudkandidat IBP-9414 för kommersialisering och att utveckla Bolagets projekt i tidig utvecklingsfas. Företrädesemissionen genomförs till en teckningskurs om 45 kronor per ny aktie, motsvarande dagens volymviktade genomsnittskurs, med starkt stöd från Bolagets större aktieägare, som tecknar för minst cirka 50 miljoner kronor. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”), avsedd att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

  • IBT:s styrelse har idag beslutat om Företrädesemissionen om cirka 100 miljoner kronor, under förutsättning av godkännande från Bolagsstämman som är planerad att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
  • IBT avser att använda cirka 50 miljoner kronor av nettolikviden för att förbereda sin huvudkandidat IBP-9414 för kommersiell lansering, samt att producera lanseringsvolymer.
  • Om Företrädesemissionen tecknas till ett högre belopp än 50 miljoner kronor kommer det överskjutande beloppet att användas för att inleda utvecklingen av ett eller fler av Bolagets tre projekt IBP-1016, IBP-1118 och IBP-1122.
  • Förutsatt att Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Annwall & Rothschild Investments AB, Fjärde AP-fonden, Sebastian Jahreskog och andra större befintliga aktieägare åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen. Vidare har Unionen, AMF Fonder (för fonder under dess förvaltning), David Dangoor och andra större befintliga aktieägare uttryckt sitt stöd och sin avsikt att teckna i Företrädesemissionen. Vissa av ovan nämnda aktieägare, samt andra större aktieägare, har även förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut vid Bolagsstämman. Därutöver har Annwall & Rothschild Investments AB lämnat ett garantiåtagande om cirka 5 miljoner kronor för att säkerställa att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs minst 50 miljoner kronor. Sammanlagt omfattas minst cirka 50 miljoner kronor av åtaganden och avsikter att teckna.
  • Aktieägare i IBT har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt av samma aktieslag och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av samma aktieslag.
  • Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av Bolagsstämman kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 13 juni 2023 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 juni 2023 till och med den 29 juni 2023. Bolaget kommer att offentliggöra ett prospekt före teckningsperiodens början.
  • Sista dag för handel i IBT-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen förväntas vara den 9 juni 2023.

Staffan Strömberg, VD för IBT
”Jag är verkligen glad för det positiva mottagandet från våra aktieägare där åtta av de största ägarna har deklarerat att de tecknar sig i emissionen och det till en kurs som ligger i nivå med rådande aktiekurs. Det är också glädjande att några av aktieägarna kommer att teckna sig för belopp utöver sin ägarandel. Det stödet ger oss de 50 Mkr som behövs för att förbereda den kommersiella lanseringen av IBP-9414. Självklart är det min förhoppning att övriga aktieägare, tillsammans med investerare i övrigt, delar min syn på vår spännande position och de fantastiska möjligheter vi har framför oss så att vi får in ytterligare kapital och med full kraft kan påbörja utvecklingen av ett eller flera av våra andra projekt IBP-1016, IBP-1118 och IBP-1122.”

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
IBT är ett läkemedelsföretag med ett projekt i klinisk utvecklingsfas III som påverkar mikrobiomet hos för tidigt födda barn och därigenom förebygger eller behandlar sällsynta livshotande sjukdomar. IBT:s fullt finansierade ledande program heter IBP-9414 och utvecklingen inleddes 2013. I dagsläget har uppskattningsvis 85 procent av utvecklingsplanen slutförts. Ambitionen för IBP-9414 är att vara världens första godkända probiotika av farmaceutisk kvalitet med målet att förebygga livshotande sjukdomar hos för tidigt födda barn inklusive nekrotiserande enterokolit (”NEC”).

I slutet av 2023 förväntas samtliga av de 2 158 för tidigt födda barnen ha rekryterats till fas III-studien. Resultaten av fas III-studien förväntas under första halvåret 2024. I slutet av 2024 väntas en ansökan om försäljningstillstånd skickas in till FDA, följt av kommersialisering på den amerikanska marknaden i egen regi under 2025. Parallellt med FDA-ansökan planerar IBT att ansöka om godkännande i EU samt i andra strategiskt viktiga regioner. IBT uppskattar att, baserat på den nuvarande utvecklingsplanen, befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att slutföra den pivotala fas III-studien av IBP-9414 samt ansökan om marknadsgodkännande. Förberedelser för lanseringsaktiviteter bör dock inledas under 2023 för att undvika förseningar efter ett förväntat godkännande för försäljning av IBP-9414. Således krävs det ytterligare likvida medel om cirka 50 miljoner kronor för förberedelser och produktion av adekvata volymer av IBP-9414 för den kommersiella lanseringen.

I den mån Företrädesemissionen tecknas till ett högre belopp än 50 miljoner kronor kommer nettolikviden att användas till att inleda läkemedelsutvecklingen av ett eller fler av de tre projekten:

  • IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn.
  • IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn.
  • IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.

Genom att utveckla dessa läkemedelskandidater har IBT potential att möta medicinska behov inom terapeutiska områden som idag saknar behandlingsalternativ.

Företrädesemissionen
Av de skäl som anges ovan har IBT:s styrelse idag beslutat, under förutsättning av Bolagsstämmans godkännande, att genomföra Företrädesemissionen om cirka 100 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De som är registrerade som aktieägare i IBT på avstämningsdagen den 13 juni 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i proportion till sina befintliga aktieinnehav (primär företrädesrätt), varvid varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt av samma aktieslag och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av samma aktieslag. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Teckning kan även ske utan företrädesrätt, vilket framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, motsvarande den volymviktade kursen (VWAP) för IBT:s B-aktie på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2023.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 611 932 kronor, från cirka 3 059 623 kronor till 3 671 595 kronor, genom emission av 2 245 236 nya aktier (varav 75 547 A-aktier och 2 169 689 B-aktier), vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 11 226 184 aktier till 13 471 420 aktier (varav 453 283 A-aktier och 13 018 137 B-aktier).

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 juni 2023 till och med 29 juni 2023. Handel med teckningsrätter för B-aktier förväntas ske på Nasdaq Stockholm från och med den 15 juni 2023 till och med 26 juni 2023 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) av serie B under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 5 juli 2023.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, om Företrädesemissionen blir fulltecknad, att få sin ägarandel utspädd med cirka 16,7 procent av aktierna och 16,7 procent av rösterna.

Bolagsstämman
Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Bolagsstämman, som är avsedd att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden, röståtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtagande
Förutsatt att Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Annwall & Rothschild Investments AB, Fjärde AP-fonden, Sebastian Jahreskog och andra större befintliga aktieägare åtagit sig att, på vissa villkor, teckna i Företrädesemissionen. Vidare har Unionen, AMF Fonder (för fonder under dess förvaltning), David Dangoor och andra större befintliga aktieägare uttryckt sitt stöd och sin avsikt att teckna i Företrädesemissionen. Vissa av ovan nämnda aktieägare, samt andra större aktieägare, har även förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut vid Bolagsstämman. Därutöver har Annwall & Rothschild Investments AB lämnat ett garantiåtagande om cirka 5 miljoner kronor för att säkerställa att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs minst 50 miljoner kronor. Sammanlagt omfattas minst cirka 50 miljoner kronor av åtaganden och avsikter att teckna.

Ingen ersättning ska utgå för de teckningsåtaganden som ingåtts, och inte heller för Annwall & Rothschild Investments AB:s garantiåtagande. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsåtaganden och garantiåtagande kommer att finnas tillgänglig i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Annwall & Rothschild Investments AB har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av Annwall & Rothschild Investments AB:s åtaganden avseende Företrädesemissionen (AMN 2023:24).

Lockupåtaganden
Styrelsen i IBT samt IBT:s verkställande direktör har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period av 90 dagar från offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 juni 2023

Bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen
9 juni 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
12 juni 2013 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 juni 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
13 juni 2023 Offentliggörande av prospekt
15 juni 2023 – 26 juni 2023 Handel i teckningsrätter (serie B)
15 juni 2023 – 29 juni 2023 Teckningsperiod
15 juni 2023 – 5 juli 2023 Handel med betalda tecknade aktier (BTA) (serie B)
4 juli 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt
Fullständig information om Företrädesemissionen och annan information om IBT kommer att inkluderas i prospektet som kommer att publiceras på IBT:s webbplats, www.ibtherapeutics.com, och Carnegies webbplats, www.carnegie.se, före teckningsperiodens början.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner samt Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare.

För mer information kontakta
Staffan Strömberg, VD
Telefon: +46 76 219 37 38
Email: info@ibtherapeutics.com

Denna information är sådan som Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl 23:00 CEST

Om IBT
IBT är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande sjukdomar inklusive NEC och sepsis. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn, IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn samt IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i IBT. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i IBT. Ett prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen samt granskas och godkännas av Finansinspektionen, som är den nationella behöriga myndigheten i Sverige i förhållande till Prospektförordningen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i Företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet. Därför uppmuntras investerare att granska prospektet i sin helhet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är olaglig, där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag. Handlingar i strid med dessa restriktioner kan bryta mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i IBT har blivit registrerade, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erbjuds inte aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra EU-medlemsstater, ska ett sådant erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med Prospektförordningen. I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av Värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.
I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande. Carnegie Investment Bank AB (publ) kommer inte att betrakta någon annan person som sina klienter i relation till Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon (inklusive tecknare) annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd till någon annan person i samband med Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller andra frågor som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och deras dotterbolag kan ha deltagit i transaktioner med och tillhandahållit olika affärsbanker, investeringsbanker, finansiell rådgivningstransaktioner och tjänster i den ordinarie verksamheten med Bolaget och/eller dess dotterbolag för vilka de skulle ha fått sedvanliga avgifter och provisioner. Carnegie Investment Bank AB (publ) och deras respektive dotterbolag kan tillhandahålla sådana tjänster till Bolaget och/eller dess dotterbolag i framtiden.

Framåtblickande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.