IBT offentliggör garanterad företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor
April 27, 2016

Sammanfattning

  • Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i IBT
  • Företrädesemissionen är garanterad via teckningsåtaganden och emissionsgarantier
  • Aktieägare i IBT som på avstämningsdagen den 4 maj 2016 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt att teckna 2 nya aktier för varje befintlig aktie
  • Teckningskursen är 27,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 100 miljoner kronor, före emissionskostnader
  • Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera den löpande verksamheten och till att genomföra den första planerade kliniska studien samt till förberedelser för den sista planerade kliniska studien i utvecklingsprogrammet av IBTs läkemedelskandidat IBP-9414
  • Teckningsperioden löper under perioden 9-23 maj 2016
  • Handel med teckningsrätter förväntas ske under perioden 9-19 maj 2016
  • IBTs resultat för första kvartalet 2016 kommer gå att utläsa i det prospekt som tas fram med anledning av företrädesemissionen. Resultatet uppgår till -5,2 miljoner kronor jämfört med -3,7 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år

Bakgrund och motiv

I slutet på 2013 påbörjade BioGaia AB (publ) ("BioGaia"), tillsammans med IBTs nuvarande verkställande direktör Staffan Strömberg och forskningschefen Eamonn Connolly, verksamheten i IBT som ett dotterbolag till BioGaia. IBT är ett läkemedelsföretag vars vision är att utveckla läkemedel för att behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. För närvarande inriktar sig IBT på att utveckla ett läkemedel, IBP-9414, för att med användning av Lactobacillus reuteri förebygga nekrotiserande enterokolit ("NEC"), en livshotande sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.

IBTs målsättning är att utveckla ett särläkemedel för att förhindra NEC, en vanligt förekommande dödsorsak bland alla för tidigt födda barn, med en genomsnittlig dödlighet om 20-30 procent. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen förväntar sig IBT att kunna genomföra två kliniska studier 2016-2019.

Den första kliniska studien, säkerhets- och toleransstudien, förväntas inledas under 2016. Den andra större kliniska studien förväntas inledas, efter den första kliniska studien är avslutad. Den kliniska utvecklingsplanen har utformats efter råd från de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna, FDA respektive EMA, samt ledande opinionsbildare i USA och Europa ("KOLs").

IBT har potential att kunna tillhandahålla ett läkemedel mot en sjukdom som för närvarande saknar förebyggande läkemedelsbehandling. Som ett uttryck för det medicinska behovet för behandling av NEC har FDA tilldelat IBT-9414 "rare pediatric disease designation". Den tid och det kapital som krävs för att genomföra de kliniska studierna är till sin natur osäker. Som gäller all läkemedelsutveckling är resultatet av studierna som ska genomföras osäkra både gällande när och om läkemedelskandidaten kommer att nå marknaden. Bolagets mål är att ansöka om marknadstillstånd under 2019.

BioGaia har finansierat IBTs utvecklingsprojekt sedan starten i november 2013 och BioGaia har sedan starten investerat cirka 82 MSEK för att huvudsakligen finansiera framtagandet av en farmaceutisk substans, tillverkningsarbetet för IBP-9414 och förberedelsen av de kliniska studierna. Den 18 mars 2016 beslutade den extra bolagsstämman i BioGaia att dela ut aktierna i IBT till BioGaias aktieägare och den 29 mars 2016 togs IBTs aktie av serie B upp till handel på Nasdaq First North. IBT avser vidare, inom en tolv- till artonmånadersperiod från genomförandet av noteringen på Nasdaq First North beroende på marknadsförhållandena, att ansöka om upptagande av Bolagets aktie av serie B till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Bolaget har inte tillräckligt med kapital för att genomföra de två planerade kliniska studierna av IBP-9414. I syfte att anskaffa det nödvändiga kapitalet för att genomföra den första planerade kliniska studien av IBP-9414, vilken har en budget på cirka 45 miljoner kronor samt för att finansiera den löpande verksamheten och förbereda för den sista planerade studien i utvecklingsprogrammet, innefattande fortsatt utveckling och förberedelse av tillverkning av kliniska prövningsmaterial för den sista studien, har IBT beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor.

Företrädesemissionen

Den 26 april 2016 beslutade styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 3 669 092 aktier (varav högst 148 132 aktier av serie A och högst 3 529 960 aktier av serie B). Teckningskursen uppgår till 27,30 kronor per aktie. Vid full teckning erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 100 miljoner kronor. IBT uppskattar att emissionskostnaderna för nyemissionen kommer uppgå till cirka 11,3 miljoner kronor, inklusive kostnad för garantiprovision om 4 procent på garanterat belopp. Vid full teckning av nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med cirka 1 000 000 kronor till cirka 1 500 000 kronor och antalet aktier med 148 132 aktier av serie A och 3 520 960 aktier av serie B (sammanlagt 3 669 092 aktier) vilket motsvarar en utspädning om cirka 67 procent av antalet aktier och röster.

Aktieägare i IBT som på avstämningsdagen den 4 maj 2016 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt att teckna 2 nya A-aktier respektive B-aktier för varje befintlig A- respektive B-aktie. Teckningsperioden löper under perioden 9-23 maj 2016. För det fall samtliga nyemitterade aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter har aktieägare och övriga möjlighet att teckna resterande aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier

Annwall & Rothschild Investment AB, Fjärde AP-fonden, David Dangoor, Mingdale Company Ltd, Swedbank Robur Fonder, Caroline Hamilton, Hanvad Invest AB, Sten Irwe med flera har vederlagsfritt åtagit sig att teckna sig för sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 27,5 procent av företrädesemissionen. Härutöver har Handelsbanken Fonder, med 2,8 procent av aktierna, och Staffan Strömberg, VD I IBT, med 2,5 procent av aktierna i Bolaget, ställt sig positiva till företrädesemissionen och förklarat att de avser att teckna sina pro rata-andelar.

För den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har externa parter utfärdat sedvanliga emissionsgarantier. Dessa parter är BioGaia AB (publ) med cirka 38 miljoner kronor, Råsunda Förvaltning med 10 miljoner kronor, Håkan Roos (genom RoosGruppen AB) med 10 miljoner kronor, Tedde Jeansson med 5 miljoner kronor, Martin Bjäringer med 5 miljoner kronor, Karl Perlhagen med 5 miljoner kronor och Carl Rosvall med 5 miljoner kronor.

Hela emissionsbeloppet omfattas således av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Prospekt

Ett prospekt avseende företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på IBTs och Carnegie Investment Banks hemsidor, www.ibtherapeutics.com respektive www.carnegie.se, före det att teckningsperioden inleds. Prospektet kan också beställas från IBT på telefon 08-410 145 55.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

3 maj 2016                       IBTs aktie av serie B handlas utan
                                  företrädesrätt att delta i nyemissionen
4 maj 2016                       Avstämningsdag för att delta i
                         företrädesemissionen, dvs aktieägare som
denna dag är registrerade i IBTs aktiebok
kommer att erhålla teckningsrätter för att
delta i emissionen
9-19 maj 2016                     Handel i teckningsrätter
                    
9-23 maj 2016                     Teckningsperiod
                   
26 maj 2016                       Offentliggörande av preliminärt utfall av
                     emissionen

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till IBT.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: 08 410 145 55

Peter Rothschild, ordförande, telefon: 08 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: 08 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

IBT offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 klockan 8.00.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller ett erbjudande att teckna aktier i IBT och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, betalda tecknade aktier ("BTA") eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedelar och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats av en federal eller delstatlig värdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 enligt vid var tid gällande lydelse, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") (var för sig hädanefter benämnd en "Relevant Medlemsstat") har inga åtgärder vidtagits och kommer inte heller att vidtas för att lämna ett erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Värdepapperna kan därför endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat till (a) en kvalificerad investerare som definierats i Prospektdirektivet eller (b) någon som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Företrädesemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan delges enligt artikel 49(2) av Order, gemensamt benämnda "relevanta personer". De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.