IBTs företrädesemission fulltecknad
May 26, 2016
Resultatet för Infant Bacterial Therapeutics AB:s (publ), (“IBT” eller “Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 maj 2016, visar att 3 575 583 aktier motsvarande cirka 97,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 215 458 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 60,4 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemission kommer IBT att tillföras cirka 100 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 26 maj 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar IBTs aktiekapital med cirka 1 000 000 kronor från 500 000 kronor till cirka 1 500 000 kronor och det totala antalet aktier ökar med 3 669 092 från 1 834 546 till 5 503 638 när förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 25 maj 2016. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North från och med den 29 maj 2016, respektive den 31 maj 2016 för de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till IBT.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: 08 410 145 55

Peter Rothschild, ordförande, telefon: 08 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: 08 410 145 55

info@ibtherapeutics.com 

IBT offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016 klockan 8.00.

——————————–

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller ett erbjudande att teckna aktier i IBT och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, betalda tecknade aktier ("BTA") eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedelar och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.  

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats av en federal eller delstatlig värdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 enligt vid var tid gällande lydelse, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") (var för sig hädanefter benämnd en "Relevant Medlemsstat") har inga åtgärder vidtagits och kommer inte heller att vidtas för att lämna ett erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Värdepapperna kan därför endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat till (a) en kvalificerad investerare som definierats i Prospektdirektivet eller (b) någon som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Företrädesemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan delges enligt artikel 49(2) av Order, gemensamt benämnda "relevanta personer". De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.