Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
August 28, 2017

VD kommenterar

"Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie. Fas II-studien är en placebokontrollerad säkerhets- och tolerabilitetsstudie som utgör en del av IBP-9414s kliniska utvecklingsprogram. Den sista av de 120 patienterna inkluderades i studien den 23 januari 2017 vilket betyder att patientuppföljningen nu är avslutad och att vi förväntar oss att få resultaten från studien under hösten innevarande år.

IBT jobbar vidare med förberedelser inför ansökan om upptagande av bolagets aktie av serie B till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I ett första steg mot Nasdaq Stockholms huvudmarknad ansökte IBT om och genomförde listbyte till First North Premier den 14 mars 2017.

Som tidigare meddelats kommer fas III-studien att kräva ytterligare kapital. IBT arbetar mycket aktivt med flera olika finansieringsmöjligheter och partners som kan bidraga med resurser till det fortsatta utvecklingsprogrammet."

Staffan Strömberg
VD

Utvalda finansiella data i sammandrag
2017
apr-jun
2016
apr-jun
2017
jan-jun
2016
jan-jun
2016
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 121 238 162
Rörelseresultat, tkr -13 826 -10 975 -22 510 -16 078 -38 090
Resultat efter skatt, tkr -13 827 -11 119 -22 511 -16 284 -38 106
Balansomslutning, tkr 92 224 133 127 92 224 133 127 110 109
Periodens kassaflöde, tkr -8 350 78 755 -17 463 71 973 49 375
Likvida medel, tkr 76 323 116 384 76 323 116 384 93 786
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -2,51 -2,84 -4,09 -6,44 -8,42
Eget kapital per aktie (SEK) 15,19 23,08 15,19 23,08 19,12
Soliditet, % 91% 95% 91% 95% 96%

Väsentliga händelser under andra kvartalet april – juni 2017

 ·  Dotterföretag bildades i maj för hantering av aktierelaterade incitamentsprogram
 ·  Samtlig personal tecknade tilldelat utrymme i nytt aktierelaterat incitamentsprogram
 ·  Vid årsstämman invaldes Eva Idén och Anton Jahreskog till nya ledamöter i styrelsen

Väsentliga händelser under halvåret januari – juni 2017

 ·  I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs kliniska fas II-studie
    av IBP-9414 (NCT02472769)
 ·  IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars
  
Väsentliga händelser efter rapportperioden

 ·  Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som kan drabba för tidigt födda barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 CET den 28 september 2017.

PR 20170828 Q2 SVE
PR 20170828 Q2 Rapport SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire