Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2018
May 15, 2018

VD kommenterar

Under fjolåret passerade IBT de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga nekrotiserande enterokolit, har i en fas II – studie med fokus på säkerhet och tolerabilitet visat god säkerhet när IBP-9414 administrerades i jämförelse med placebo.  

Under våren 2018 har vi försäkrat oss om att vi har de resurser som krävs för att genomföra den pivotala fas III studie vi valt att kalla ”The Connection Study”. Vi förväntar oss att kunna meddela ”first patient in” inom en relativt nära framtid. De sista pusselbitarna med såväl vår Clinical Research Organisation (CRO) som Clinical Trial Materials (CTM) leverantör är snart på plats.

Som tidigare kommunicerats har IBT ansökt om listbyte till Nasdaqs huvudlista. Vi kommer att uppfylla samtliga krav för att IBT ska godkännas på huvudlistan. Om inget oförutsett inträffar förväntar jag mig att IBT tas upp till handel på huvudlistan under det tredje kvartalet 2018.

Vi har även etablerat ett Advisory Board för att kunna utvärdera andra nya utvecklingsprojekt.  Här kommer IBT kommer att ha fokus på att finna projekt som kan tas till marknaden och som verkligen tillfredsställer ett medicinskt behov såsom IBP-9414. Jag återkommer med mer information om och när vi identifierat ytterligare bra projekt.

Sammanfattningsvis går allt enligt plan och vi ser fram emot att få igång studien och listbytet inom en nära framtid.

Staffan Strömberg
VD


Utvalda finansiella data i sammandrag

  2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
jan-dec
Nettoomsättning 117 238
Rörelseresultat, tkr -9 144 -8 563 -36 141
Resultat efter skatt, tkr -9 144 -8 563 -36 156
Balansomslutning, tkr 597 313 100 925 175 024
Periodens kassaflöde, tkr 422 807 -9 113 64 488
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 44,61 -1,66 11,53
Likvida medel, tkr 581 081 84 673 158 274
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,96 -1,56 -6,5
Eget kapital per aktie (SEK) 52,48 17,56 25,50
Soliditet, % 99% 96% 96%


Väsentliga händelser under första kvartalet januari-mars 2018

  • Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats

    

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk förskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 CET den 15 may 2018

Bilaga