Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
November 14, 2018

VD kommenterar

Arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study” fortskrider.  Förutom att vi fått igång vår CRO (Premier Research) har vi förstärkt vår egen organisation för att kunna hantera den stora studien på mer än 2000 barn.  Det är väsentligt att samordna utvecklingsprogrammet hos såväl EMA som FDA i syfte att nå registrering för IBP-9414 både EU och USA efter det att vi avslutat och fått resultaten från vårt kliniska utvecklingsprogram.  Våra erfarenheter från den avslutade fas II studien har givit oss värdefulla insikter, som vi tar hänsyn till när vi arbetar fram protokollet för fas III-studien. Planen är, som meddelats tidigare, att starta studien under det fjärde kvartalet i år.

IBT samarbetar med FDA och andra under det så kallade Critical Path Initiative (CPI) med syfte att reformera läkemedelsutveckling.  Under september månad deltog IBT tillsammans med The Connection-studiens Principal Investigator, Dr. Josef Neu, i FDA:s symposium (Science and Regulation of Live Microbiome-Based Products). Dr. Neu, som är medlem i IBTs Advisory Board, föreläste om NEC och behandling av NEC. Vi planerar att deltaga i flera internationella investerarkonferenser, bland annat Nordic-American Life Science Conference i New York i november för att fortsätta förbättra kännedomen om IBT och vår framtida potential.

Utöver detta har vi kontinuerlig kontakt med flera bolag för att identifiera rätt partners för marknadsföring och distribution av läkemedlet.

Under kvartalet har vi även avslutat vårt arbete som rör listbytet av IBT-aktien. I september flyttades IBTs aktie från First North Premier till huvudlistan vid Nasdaq Stockholms. IBT togs direkt upp som ett mid-cap bolag.

Stockholm den 14 november 2018

Staffan Strömberg, VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 238 238
Rörelseresultat, tkr -7 683 -4 571 -15 541 -27 082 -36 141
Resultat efter skatt, tkr -7 985 -4 586 -16 464 -27 097 -36 156
Balansomslutning, tkr 589 820 83 006 589 820 83 006 175 024
Periodens kassaflöde, tkr -10 014 -9 147 408 512 -26 610 64 488
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,89 -1,66 39,46 -4,83 11,53
Likvida medel, tkr 566 786 67 176 566 786 67 176 158 274
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,71 -0,78 -1,55 -4,61 -6,05
Eget kapital per aktie (SEK) 51,74 14,36 51,74 14,36 25,50
Soliditet, % 98% 95% 98% 95% 96%

* I rörelseresultatet för tredje kvartalet ingår valutakursförlust på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till -286 (0) tkr, rörelsens kostnader uppgick till 7 397 (4 571) tkr före valutakursförlust. I rörelseresultatet för rapportperioden ingår valutakursvinst på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till 10 453 tkr (0) tkr, rörelsens kostnader uppgick till 25 994 (27 320) tkr före valutakursvinst (Not 2)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (jul-sep) 2018

  • Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B)

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2018

  • Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats
  • På årsstämman den 15 maj 2018 valdes Kristina Sjöblom Nygren och Lilian Henningson Wikström till nya styrelseledamöter och Jan Annwall avgick ur styrelsen
  • IBT har under juni månad kontrakterat Premier Research International LLC, bolagets CRO under fas II studien, för att de även ska genomföra bolagets fas III studie

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller den aktiva substansen Lactobacillus reuteri, vilken är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några preventiva eller tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 CET den 14 november 2018.

Bilagor