Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
May 4, 2017

VD kommenterar

"IBTs verksamhet kommer under innevarande år att vara fokuserat på slutförandet av fas ll-studien och planering inför en efterföljande klinisk fas lll-studie. Som tidigare meddelats kommer en fas lll-studie att kräva kapital. IBT jobbar aktivt med flera potentiella finansieringsmöjligheter och söker efter partners som kan bidraga med resurser till det fortsatta utvecklingsprogrammet. Vi förväntar oss att få bättre förståelse för hur myndigheter och experter ser på vårt nya projekt IBP-1016, vidare förväntar vi oss att ha fas II (NCT02472769) resultat, samt planera ansöka till Nasdaq Stockholms huvudmarknad."

Staffan Strömberg
VD

Utvalda finansiella data i sammandrag
2017
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 117 162
Rörelseresultat, tkr -8 563 -5 103 -38 090
Resultat efter skatt, tkr -8 563 -5 165 -38 106
Balansomslutning, tkr 100 925 55 593 110 109
Periodens kassaflöde, tkr -9 113 -6 782 49 375
Likvida medel, tkr 84 673 37 629 93 786
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1,56 -2,82 -8,42
Eget kapital per aktie (SEK) 17,56 26,73 19,12
Soliditet, % 96% 91% 96%

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

  • I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs kliniska fas ll-studie av IBP-9414 (NCT02472769)
  • IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars

       
Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 CET den 4 maj 2017.

IBT Delårsrapport Q1 2017
PR 20170504 Q1 SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire