Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport första halvåret 2016
August 19, 2016

VD kommenterar

"I juni kunde vi meddela att det första för tidigt födda barnet har rekryterats och doserats i bolagets kliniska fas ll-studie. Studien är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie och utförs med parallella grupper med ökande dosering, med syfte att undersöka säkerheten och toleransen av IBP-9414 vid administration till för tidigt födda barn. Denna multicenterstudie utförs på ett antal neonatala intensivvårdsavdelningar i USA och kommer att omfatta totalt 120 för tidigt födda barn. Den första planerade utvärderingen av en oberoende säkerhetskommitté (Data Safety Monitoring Board) utfördes den 12 augusti. Slutsatsen från säkerhetskommittén är att inga invändningar finns mot högre dosering baserat på informationen som tillhandahållits säkerhetskommittén. Vi är mycket nöjda med att studien kommit igång och att studien fortskrider enligt plan. Detta är en annan viktig milstolpe i utvecklingen av ett nytt läkemedel för denna mycket känsliga patientgrupp."

Staffan Strömberg,

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag  
2016 2015
jan-jun  jan-jun 

Nettoomsättning  – –
Rörelseresultat, tkr  -16 078    -9 673   
Resultat efter skatt, tkr  -16 284    -9 680   
Balansomslutning, tkr   133 127     15 917   
Periodens kassaflöde, tkr   71 973     463   
Likvida medel, tkr    116 384     1 517   
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr  -6,4 -5,4
Eget kapital per aktie, kr  23,1 207,0
Soliditet, %  95% 65%

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Årsstämman beslutade den 8 februari om återbetalning av villkorade aktieägartillskott genom kvittning mot tidigare erhållet koncernbidrag med 20,6 Mkr
  • BioGaia AB (publ) delade ut hela sitt innehav (94,5 % av aktierna och 96 % av röstetalet) i IBT till BioGaias aktieägare
  • IBTs aktie noterades på Nasdaq First North
  • IBT genomförde en garanterad nyemission vilken inbringade cirka 89 Mkr efter avdrag för emissionskostnader
  • De första för tidigt födda barnen har rekryterats och doserats i bolagets kliniska fas ll-studie

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden innan avgivandet av denna delårsrapport

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Peter Rothschild, Ordförande, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som IBT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 19 augusti 2016.