Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2019 tillsatts
October 8, 2018

Årsstämman 2018 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2018 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB och ordförande i valberedningen, Sebastian Jahreskog, representant för bolagets näst största aktieägare Öhman Bank S.A., Jannis Kitsakis, representant för bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden samt Peter Rothschild, ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson, på pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon +46 70-537 98 92.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller den aktiva substansen Lactobacillus reuteri, vilken är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några preventiva eller tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga