Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedningen inför årsstämman 2023 bildats
November 4, 2022

Årsstämman 2022 beslutade att styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2022 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 har i enlighet med årsstämmans beslut bildats. Valberedningen består av Per-Erik Andersson (valberedningens ordförande), utsedd av största aktieägaren Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets andra största aktieägare, och Jannis Kitsakis, utsedd av tredje största aktieägaren Fjärde AP-fonden. Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande via e-post på pea@pealaw.se, per telefon +46(0)70 537 9892 eller genom brev till:

Infant Bacterial Therapeutics AB
Att: Valberedningen
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sweden

För mer information, vänligen kontakta 
Maria Ekdahl, CFO

Email: maria.ekdahl@ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag- och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.