Infant Bacterial Therapeutics offentliggör kapitalanskaffning om sammanlagt cirka 545 MSEK
November 24, 2017

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande 24 november 2017

Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("Bolaget" eller "IBT") har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om en riktad nyemission om cirka 105 MSEK (den "Riktade Nyemissionen") samt beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission om cirka 440 MSEK med företrädesrätt för IBT:s aktieägare ("Företrädesemissionen").Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande totalt 89 procent av Företrädesemissionen. IBT:s styrelse har ansökt om notering av Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Kapitalanskaffningen i korthet

  • Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet samt att genomföra det hos myndigheterna förankrade utvecklingsprogrammet av den planerade pivotala fas III-studien med sikte på marknadsgodkännande under 2020.
  • Den Riktade Nyemissionen om cirka 105 MSEK har tecknats av Swedbank Robur Fonder, Tredje AP-Fonden, Andra AP-Fonden, Unionen, Sectoral, Alto Invest, Norron och Nordic Cross, vilka även har gjort vissa åtaganden avseende Företrädesemissionen, se vidare nedan. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen var 95 SEK och genom emissionen tillkommer 1 100 000 B-aktier i Bolaget.
  • Företrädesemissionen om cirka 440 MSEK omfattar högst 4 622 546 nya aktier, varav högst 155 538 A-aktier och högst 4 467 008 B-aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Nymissionen, det vill säga 95 SEK per aktie.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid 10 A- respektive B-aktier berättigar till teckning av 7 nya A- respektive B-aktier.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 januari 2018. Sista dag för handel i IBT-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 januari 2018.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 16 – 30 januari 2018.
  • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North under perioden 16 januari – 26 januari 2018.
  • Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande totalt 89 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat Bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog, Fjärde AP-Fonden och AMF, motsvarande totalt cirka 20 procent av Företrädesemissionen.[1] Vissa andra av de nuvarande aktieägarna har lämnat teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Deltagarna i den Riktade Nyemissionen har dessutom utfärdat vederlagsfria teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, motsvarande 57 procent av Företrädesemissionen. Ovan nämnda parter har även förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma den 8 januari 2018 för godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Som tidigare har offentliggjorts, har IBT genomfört en säkerhets- och toleransstudie[2], där data visar liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen som i placebogruppen. IBT har för avsikt att så snart som möjligt initiera den enda pivotala studie som kvarstår i den utvecklingsplan som förankrats med EMA och FDA med avsikt att erhålla marknadsgodkännande under 2020.

Den pivotala studien beräknas pågå under 2018 – 2019 och utgörs av en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utförs med parallella grupper för att utvärdera effekten av IBT-9414 på för tidigt födda barn som väger mindre än 1 500 gram vid födseln, för förebyggande av Nekrotiserande Enterokolit ("NEC"). Studien kommer att genomföras i Nordamerika och Europa på cirka 100 olika sjukhus.

Det sammanlagda emissionsbeloppet om cirka 545 MSEK före transaktionskostnader som tillförs Bolaget beräknas vara tillräckligt för att finansiera hela den planerade studien och Bolagets verksamhet fram till marknadsgodkännande.

"Kapitalanskaffningen ger oss utmärkta möjligheter att komma hela vägen in i mål med det arbete vi påbörjade för fyra år sedan och därigenom rädda livet på för tidigt födda barn. Det ger oss också goda förutsättningar att utvärdera andra möjliga projekt inom området. Förutom utvecklingsarbetet kommer vi även att arbeta med att säkerställa bästa möjliga globala distribution för IBP-9414" säger VD Staffan Strömberg.

Villkor för emissionerna

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för IBT beslutade den 23 november 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2017, om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av Swedbank Robur Fonder, Tredje AP-Fonden, Andra AP-Fonden, Unionen, Sectoral, Alto Invest, Norron och Nordic Cross.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts efter förhandlingar med ovannämnda svenska och internationella institutionella investerare. De institutionella investerarna har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, samt har därutöver utfärdat garantiåtaganden respektive avsiktsförklaringar om ett belopp i Företrädesemissionen motsvarande cirka 170 procent av det belopp som investerats i den Riktade Nyemissionen. De har även åtagit sig att inte sälja aktier i Bolaget under perioden fram till genomförandet av Företrädesemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra finansiering av den kommande pivotala studien, inklusive erhållande av garantiåtagandena för Företrädesemissionen.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 17 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar till 6 603 638 (fördelat på 222 198 A-aktier och 6 381 440 B-aktier). De nya aktier som ges ut i den Riktade Nyemissionen förväntas börja handlas på Nasdaq First North Premier den 8 december 2017 och berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs IBT cirka 105 MSEK före transaktionskostnader.

Företrädesemissionen

Styrelsen för IBT beslutade den 23 november 2017, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen ges högst 4 622 546 nya aktier ut, varav högst 155 538 A-aktier och högst 4 467 008 B-aktier till en teckningskurs om 95 kronor per aktie, vilket är samma pris som i den Riktade Nyemissionen. Efter både den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen kommer antalet aktier i IBT att uppgå till högst 11 226 184, varav högst 377 736 A-aktier och högst 10 848 448 B-aktier. Antalet röster i Bolaget kommer att uppgå till högst 14 625 808.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 januari 2018 och teckningsperioden löper mellan 16 – 30 januari 2018. Sista dagen för handel i IBT:s B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 januari 2018.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid 10 A- respektive B-aktier berättigar till teckning av 7 nya A- respektive B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att äga rum tisdagen den 8 januari 2018. För ytterligare information, se kallelse i separat pressmeddelande.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Garanti- och teckningsåtaganden

Företrädesemissionen täcks av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 89 procent av Företrädesemissionen, av vilka cirka 41 procent är teckningsåtaganden för pro rata-andel, cirka 8 procent är avsiktsförklaringar för pro rata-andel, cirka 29 procent är garantiåtaganden utöver pro rata andel och cirka 11 procent är avsiktsförklaringar utöver pro rata-andel.

Bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog, Fjärde AP-Fonden och AMF har lämnat teckningsåtaganden för deras respektive pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 20 procent av Företrädesemissionen.[3] Vissa andra av de nuvarande aktieägarna har också utfärdat teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har deltagarna i den Riktade Nyemissionen lämnat vederlagsfria teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, motsvarande 57 procent av Företrädesemissionen.[4]

Ovanstående parter har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
8 januari 2018                      Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen

10 januari 2018                   Sista handelsdag för B-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

10 januari 2018                   Offentliggörande av prospektet

11 januari 2018                   Första handelsdag i B-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

12 januari 2018                   Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

16 januari –                          Handel i teckningsrätter av serie B
26 januari 2018

16 januari –                          Teckningsperiod
30 januari 2018

2 februari 2018                    Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Listbyte

Styrelsen har vidare ansökt om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

IBT noterades på Nasdaq First North den 29 mars 2016 med målsättning att ansöka om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mot denna bakgrund ansökte och godkändes Bolaget den 14 mars 2017 för notering på Nasdaq First North Premier. Efter extern granskning och notering på First North Premier, är det bolagets bedömning att IBT uppfyller alla väsentliga noteringskrav för huvudlistan.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare, Zonda Partners är rådgivare och Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till IBT i samband med kapitalanskaffningen. Rothschild agerar som fristående rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21, Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är ett ledande läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga Nekrotiserande Enterokolit ("NEC"), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.

FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov, gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

Denna information är sådan som Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges ovan eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De nya aktierna, betalda tecknade aktier ("BTA") och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933 ("Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevanta delstater eller andra jurisdiktioner i USA. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar IBT:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

[1] Sebastian Jahreskog har åtagit sig att teckna 50 procent av sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt uttryckt en avsikt att teckna även återstående 50 procent av sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.

[2] En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenter-studie som utförts med parallella grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP-9414 hos för tidigt födda barn (NTC02472769 ClinicalTrial.gov).

[3] Aktieägaren Sebastian Jahreskogs åtagande motsvarar 50 procent av hans pro rata-andel i Företrädesemissionen, men han har uttryckt en avsikt att teckna hela sin pro rata-andel. Teckningsåtagandena från de övriga här nämnda aktieägarna motsvarar hela deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

[4] Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att teckna hela sin pro rata-andel på vissa villkor samt utryckt en avsikt att teckna ytterligare aktier därutöver, medan övriga deltagare i den Riktade Nyemissionen har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar samt utfärdat garantiåtaganden utöver sina respektive pro rata-andelar.

PR 20171124 Annoucement SWEDISH


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire