Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
April 5, 2019

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 15.00 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 29 april 2019. Anmälan görs per post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, per telefon 070 670 1226 eller per e-post
ibt@ibtherapeutics.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd måndagen den 29 april 2019.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 29 april 2019.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av styrelseledamöter
  a) Omval av Margareta Hagman
  b) Omval av Lilian Henningson Wikström
  c) Omval av Eva Idén
  d) Omval av Anthon Jahreskog
  e) Omval av Kristina Sjöblom Nygren
  f) Omval av Peter Rothschild
 13. Val av styrelsens ordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedning
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 och 10 – 15 på dagordningen.
Valberedningen består, förutom av styrelsens ordförande Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog (Banque Öhman S.A.) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Advokat Erik Sjöman

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsens ordförande 200 000 kronor per år samt en extra ersättning om 400 000 kronor per år för arbetet som arbetande styrelseordförande. Övriga i bolaget ej anställda ledamöter 100 000 kronor per år och ledamot. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter
Omval av Margareta Hagman, Lilian Henningson Wikström, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild. Anders Ekblom har avböjt omval.
Information om de föreslagna ledamöterna finns i årsredovisningen för 2018 samt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.

Punkt 13 – Val av styrelsens ordförande
Omval av Peter Rothschild.

Punkt 14 – Val av revisor
Omval av Deloitte AB.

Punkt 15 – Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2019 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:
a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden
e) förslag till revisor
f) förslag till revisorsarvode
g) förslag rörande valberedning inför 2021 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b och 16 på dagordningen

Punkt 9b – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkt 16 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön – Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning– Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av årslönen.

Långsiktiga incitamentsprogram – Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska vara marknads ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner – Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner – Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag – Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.
Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.
____________________________
Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 11 226 184, varav 377 736 A-aktier och
10 848 448 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 14 625 808.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.ibtherapeutics.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear’s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har organisationsnummer 556873-8586 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 för att minska förekomsten av nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga