Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
April 16, 2018

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 8 maj 2018. Anmälan görs per post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, per telefon 08-410 145 55 eller per e-post ibt@ibtherapeutics.com.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 8 maj 2018.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 8 maj 2018.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av styrelseledamöter
  a) Omval av Peter Rothschild
  b) Omval av Jan Annwall
  c) Omval av Anders Ekblom
  d) Omval av Margareta Hagman
  e) Omval av Eva Idén
  f) Omval av Anthon Jahreskog
 13. Val av styrelsens ordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedning
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 och 10 – 15 på dagordningen.
Valberedning består, förutom av styrelsens ordförande Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson (utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog som, via direkt och indirekt ägande, är bolagets andra största aktieägare och Jannis Kitsakis (utsedd av bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-fonden).
Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Advokat Erik Sjöman

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsens ordförande 200 000 kronor samt en extra ersättning om 400 000 kronor för arbetet som arbetande styrelseordförande. Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 100 000 kronor per ledamot. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter
Omval av Peter Rothschild, Jan Annwall, Anders Ekblom, Margareta Hagman, Eva Idén och Anthon Jahreskog.
Information om de föreslagna ledamöterna finns i årsredovisningen för 2017 samt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.

Punkt 13 – Val av styrelsens ordförande
Omval av Peter Rothschild.

Punkt 14 – Val av revisor
Omval av Deloitte AB.

Punkt 15 – Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2018 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
För det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny representant i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny representant ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en representant i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:
a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden
e) förslag till revisor
f) förslag till revisorsarvode
g) förslag rörande valberedning inför 2020 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b och 16 på dagordningen

Punkt 9b – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkt 16 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.
Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön – Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning– Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av årslönen.

Långsiktiga incitamentsprogram – Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska vara marknads ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner – Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner – Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag – Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.
Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

____________________________

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 11 226 184, varav 377 736 A-aktier och
10 848 448 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 14 625 808.
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.ibtherapeutics.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018

Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

IBT är ett mikrobiom läkemedelsföretag med säte i Stockholm vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en mänsklig bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga