Kallelse till extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
November 24, 2017

Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 10.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 30 december 2017 (notera att eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägarna vara införda i aktieboken fredagen den 29 december 2017) och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 2 januari 2018. Anmälan görs per post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, per telefon 08-410 145 55 eller per e-post ibt@ibtherapeutics.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 29 december 2017 (eftersom avstämningsdagen infaller en lördag).

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringspersoner
 • Godkännande av dagordning
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 • Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
 • Stämmans avslutande
 • Punkt 7 – Bolagsordning
  Med anledning av nedanstående förslag om nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet (§ 4) höjs från 500.000 – 2.000.000 kronor till 1.500.000 – 6.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 6) höjs från 1.800.000 – 7.200.000 till 5.000.000 – 20.000.000.

  Punkt 8 – Nyemission
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 23 november 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst cirka 1.259.861,02 kronor genom emission av högst 155.538 nya A-aktier och högst 4.467.008 nya B-aktier.

  Teckningskursen i nyemissionen ska vara 95 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 12 januari 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 16 – 30 januari 2018. Sista dag för handel i bolagets B-aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 10 januari 2018.

  Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid tio A-aktier ska berättiga till teckning av sju nya A-aktier och tio B-aktier ska berättiga till teckning av sju nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

  Nyemissionen täcks av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 89 procent av emissionen. De parter som gjort dessa åtaganden har även åtagit sig att rösta för nyemissionen på bolagsstämman.

  För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se bolagets pressmeddelande den 24 november 2017.

  Övrigt
  Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats (www.ibtherapeutics.com). Kopior skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Stockholm i november 2017

  Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
  Styrelsen

  PR 20171124 EGM SVE


  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire