Nytt antal aktier och röster i IBT
July 31, 2023

Antalet aktier och röster i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 4 juli 2023). Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier i IBT med 2 245 236 (varav 75 547 aktier av serie A och 2 169 689 aktier av serie B) och antalet röster med 2 925 159. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 13 471 420 aktier (varav 453 283 aktier av serie A och 13 018 137 aktier av serie B) och 17 550 967 röster i IBT.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT är ett läkemedelsbolag vars syfte är att utveckla och marknadsföra läkemedel mot sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn eller orsakas av antibiotikaresistenta bakterier.
IBT:s huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, vars utvecklingsprogram är designat för att visa på en minskad förekomst av nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt huruvida de för tidigt födda barnen erhåller en bättre fungerande magfunktion (“SFT”) vid behandling med IBP-9414s aktiva substans Lactobacillus reuteri, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i human bröstmjölk. IBP-9414 befinner sig för närvarande i en pågående registreringsgrundande pivotal fas III-studie och är det utvecklingsprojekt som är längst framskridet.

I portföljen finns även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 samt IBP-1122. IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt skada där barnet föds med ett utanförliggande tarmpaket. IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), en en av de främsta orsakerna till blindhet hos för tidigt födda barn, samt IBP-1122 för att eliminera vankomycinresistenta enterokocker (VRE), som orsakar antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.

Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Offentliggörande

Denna information är sådan som Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2023 kl. 10:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 76 219 3738
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com