Utfall i Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission
February 2, 2018

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Infant Bacterial Therapeutic AB:s (publ) ("IBT") nyemission med företrädesrätt för IBT:s aktieägare har fullecknats och IBT tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 440 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 30 januari 2018. Samtliga A-aktier och 4 435 663 B-aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan företrädesrätt motsvarande 2 493 716 B-aktier mottagits, vilket motsvarar cirka 55,8 procent av B-aktierna i nyemissionen.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelas B-aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen ökar IBT:s aktiekapital med 1 259 861 kronor, från nuvarande 1 799 801 kronor till 3 059 663 kronor, genom utgivande av 4 622 546 nya aktier, varav 155 538 A-aktier och 4 467 008 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i IBT till 11 226 184 aktier, fördelat på 377 736 A-aktier och 10 848 448 B-aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:s) på Nasdaq First North Premier är den 8 februari 2018. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier omkring den 14 februari 2018.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Zonda Partners är rådgivare till IBT i samband med nyemissionen.

NM Rothschild & Sons Limited agerar som fristående finansiell rådgivare till IBT's styrelsen i samband med nyemissionen.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är ett ledande läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuterisverkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga Nekrotiserande Enterokolit ("NEC"), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov, gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
www.ibtherapeutics.com

För ytterligare information kontakta:
Staffan Strömberg, VD
Bryggargatan 10
111 21, Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
E-mail: info@ibtherapeutics.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges ovan eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De nya aktierna, betalda tecknade aktier ("BTA") och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av IBT har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933 ("Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevanta delstater eller andra jurisdiktioner i USA. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar IBT:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

PR 20180202 KapAnsk Resultat SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire