Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Infant Bacterial Therapeutics (IBT).
October 29, 2021

Stockholm, 29 oktober 2021. Styrelsens ordförande i IBT har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 4 maj 2022. Ledamöterna har utsetts av IBTs, i förhållande till röstetalet, tre största ägare, i enlighet med årsstämmans beslut 2021, vilka samtliga angivet att de önskat utse en ledamot i valberedningen.

Följande aktieägare var enligt aktieboken i IBT per den 30 juni 2021, till röstetalet, de tre största aktieägarna och de har utsett följande ledamöter:
Annwall & Rothschild Investments AB: Per-Erik Andersson
Six Sis AG: Sebastian Jahreskog
Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis

Per-Erik Andersson blir ordförande i valberedningen i egenskap av ledamot utsedd av den störste aktieägaren i IBT.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 27 procent av aktierna och 44 procent av rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till; val av ordförande på årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer samt arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande: pea@pealaw.se
eller på telefon +46 (0)70 537 98 92.

För mer information, vänligen kontakta
Marie-Louise Alamaa, Ekonomidirektör
Tel. +46 (0) 70 861 88 42
Email: marie-louise.alamaa@ibtherapeutics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, klockan 16.15 CET.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.