Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB

 

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj, 2017 beslöts bland annat följande:

 

–   fastställande av årsredovisningen

–   beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

–   att ingen utdelning lämnas

–   omval av styrelseledamöterna Peter Rothschild, Jan Annwall, Anders Ekblom och Margareta Hagman.

–   val av Eva Idén och Anthon Jahreskog som nya styrelseledamöter

*   Eva Idén, född 1966, är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola. Hon har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca. Hon är numera verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.

*   Anthon Jahreskog, född 1980, har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town. Han är idag verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher. Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans kärnkompetenser ligger inom finans, strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys.

–   omval av Peter Rothschild som styrelseordförande

–   omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB

–   att arvode till ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kronor vardera.

–   att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning

–   om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

–   om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag enligt vilket styrelsen ska kunna besluta om emissioner av nya B-aktier på marknadsmässiga villkor. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk för en riktad emission.

–   om införande av ett incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag varigenom högst 280 000 teckningsoptioner ges ut till ett av bolaget särskilt för incitamentsprogrammet bildat dotterbolag. Av dessa optioner ska 200 000 överlåtas till bolagets befintliga VD, ledande befattningshavare och anställda, eller av dessa personer helägda bolag. 80 000 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till framtida anställda. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 300 kronor.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 CET den 4 maj 2017.

 

Se pressmeddelandet

PR 20170504 AGM Swedish

 

 

May 4, 2017