Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

 

VD kommenterar

Årets andra kvartal har präglats av ett intensivt arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study”. Våra erfarenheter från den avslutade fas II studien har givit oss värdefulla insikter som vi tar hänsyn till när vi designar The Connection Study. Arbetet är omfattande eftersom vi planerar att rekrytera över 2 000 för tidigt födda barn, vilket antagligen är den största studien som någonsin genomförts på för tidigt födda barn.

 

Som tidigare kommunicerats har IBT valt att samarbeta med Premier Research International LLC, som även var IBTs Contract Research Organization under den avslutade fas II studien. Planen är att starta studien under det andra halvåret i år och att ansöka om registrering av läkemedlet under 2020. Utöver detta har vi kontinuerlig kontakt med flera bolag för att identifiera rätt partners för marknadsföring och distribution av läkemedlet.

 

IBT har målmedvetet sedan starten siktat på att bolaget ska bli internationellt erkänt som en aktör inom neonatalområdet. Till exempel kan nämnas att IBT samarbetar med FDA i Critical Path Initiative (CPI) med syfte att reformera läkemedelsutveckling.

 

Under hösten planerar vi att deltaga i flera internationella investerarkonferenser, bl. a. Nordic-American Life Science Conference i New York i november för att fortsätta utveckla kännedom om IBT.

 

IBTs organisation utvecklas kontinuerligt för att tillgodose de krav som The Connection Study innebär. Under våren har IBTs medicinska kompetens utökats genom anställningen av Jonas Rastad MD, PhD, Prof, Chief Medical Officer, med lång erfarenhet från Astra Zeneca R&D såväl som akademisk forskning. Dessutom har Jonas Häggström, erfaren statistiker som också arbetar som utvärderare för den Europeiska Kommissionen, samt för The Bill and Melinda Gates Foundation börjat arbeta hos IBT.

 

Under våren tillsattes en Advisory Board för att kunna utvärdera nya utvecklingsprojekt. Här kommer IBT att ha fokus på att finna projekt som kan tas till marknaden och som tillfredsställer ett medicinskt behov på liknande sätt som IBP-9414. Jag återkommer med mer information om och när vi identifierat ytterligare bra projekt.

 

Vid årsstämman i maj invaldes två nya ledamöter till IBTs styrelse vilka kan bidra till bolagets utveckling med sina väsentliga erfarenheter. Lilian Wikström, verkställande direktör på Karolinska Institutet Innovations AB, och Kristina Nygren, Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel.

 

Sammanfattningsvis följer vi tidsplanen och ser fram emot att få igång fas III studien och få ett listbyte.

 

Stockholm den 16 augusti 2018
Staffan Strömberg
VD

 

* I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår valutakursvinst på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till 10 739 (0) tkr, rörelsens kostnader uppgick till 9 453 (13 826) tkr före valutakursvinst. I rörelseresultatet för halvåret ingår valutakursvinst på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till 10 739 tkr (0) tkr, rörelsens kostnader uppgick till 18 597 (22 748) tkr före valutakursvinst. (Not 2)

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet (apr-jun) 2018

• På årsstämman den 15 maj 2018 valdes Kristina Sjöblom Nygren och Lilian Henningson Wikström till nya styrelseledamöter och Jan Annwall avgick ur styrelsen
• IBT har under juni månad kontrakterat Premier Research International LLC, bolagets CRO under fas II studien, för att de även ska genomföra bolagets fas III studie

 

Väsentliga händelser under halvåret (jan-jun) 2018

• Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

• Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk förskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

 

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 CET den 16 augusti 2018.

 

Se pressmeddelandet och rapporten här

PR 20180816 Q2 SVE

IBT Q2 Rapport 2018 SVE

August 16, 2018