Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2017

 

VD kommenterar

Under året som gått har IBT passerat de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga nekrotiserande enterokolit, har i en säkerhets-och tolerabilitetsstudie påvisat jämförbara resultat som i placebogruppen. Med dessa resultat har vi förutsättningar att genomföra en fas III studie, som vi kommer att benämna ”The Connection Study”.

 

Som tidigare kommunicerats har IBT haft kapitalbehov inför den planerade fas III-studien och bolaget har utvärderat flera finansieringsalternativ, nämligen utlicensiering av läkemedelskandidaten och nyemission.

 

Under det fjärde kvartalet har en emission riktad till institutionella investerare genomförts vilken inbringat 104,5 Mkr. Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på cirka 440 Mkr och 31 januari hade emissionen fulltecknats.

 

Det kapital som därmed inbringats uppgående till ca. 544 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr efter emissionskostnader bedöms tillräckligt för genomförande av det som kvarstår av utvecklingsprogrammet för registrering av IBP-9414.

 

Det är vår bedömning att fas III-studien kommer att inledas med den första patientrekryteringen under våren 2018.

 

IBT har ansökt om listbyte till Nasdaq Stockholm. De förberedelser som vidtagits medför att IBT bedömer att listbytet väntas bli godkänt av Nasdaq Stockholm under våren 2018.

 

Staffan Strömberg

VD

 

Screen Shot 2018-02-27 at 19.13.06

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet oktober-december 2017

  • Den 30 november registrerades en riktad nyemission som tecknats av åtta institutionella investerare, två utländska och sex svenska vilken inbringade 104,5 Mkr före emissionskostnader
  • Den 11 december presenterade Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr. Josef Neu data från sin säkerhets- och toleransstudie på för tidigt födda barn på pågående Hot Topics in Neonatology Conference, Washington, D.C., USA

 

Väsentliga händelser under rapportperioden januari – december 2017

 

  • I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs kliniska säkerhets – och toleransstudie av IBP-9414
  • IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars
  • Vid årsstämman den 4 maj invaldes Eva Idén och Anthon Jahreskog till nya ledamöter i styrelsen
  • Dotterföretaget IBT Baby AB bildades i maj för hantering av aktierelaterade incitamentsprogram
  • Samtlig personal tecknade tilldelat utrymme i nytt aktierelaterat incitamentsprogram
  • Den 11 september rapporterade Infant Bacterial Therapeutics (”IBT”) resultatet från sin säkerhets- och toleransstudie. Resultatet visar en liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen som i placebogruppen i IBTs kliniska säkerhets – och toleransstudie av IBP-9414 (NCT02472769)
  • Den 28 september rapporterade IBT att den Europeiska Läkemedelsmyndighetens (EMA) pediatriska kommitté (PDCO) har gett klartecken för IBT:s föreslagna “pediatriska prövningsprogram (PIP) för IBP-9414 för förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC)”

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats.

 

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som kan drabba för tidigt födda barn.

FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

 

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 CET den 28e februari 2018.

 

Se hela pressmeddelande här

PR 20180228 Q4 SVE

IBT Q4 2017 SVE

February 28, 2018