Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

 

VD kommenterar

 

“Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie. Fas II-studien är en placebokontrollerad säkerhets- och tolerabilitetsstudie som utgör en del av IBP-9414s kliniska utvecklingsprogram. Den sista av de 120 patienterna inkluderades i studien den 23 januari 2017 vilket betyder att patientuppföljningen nu är avslutad och att vi förväntar oss att få resultaten från studien under hösten innevarande år.

 

IBT jobbar vidare med förberedelser inför ansökan om upptagande av bolagets aktie av serie B till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I ett första steg mot Nasdaq Stockholms huvudmarknad ansökte IBT om och genomförde listbyte till First North Premier den 14 mars 2017.

 

Som tidigare meddelats kommer fas III-studien att kräva ytterligare kapital. IBT arbetar mycket aktivt med flera olika finansieringsmöjligheter och partners som kan bidraga med resurser till det fortsatta utvecklingsprogrammet.”

 

 

Staffan Strömberg

VD

 

Screen Shot 2017-09-13 at 11.26.15

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet april – juni 2017

 

*   Dotterföretag bildades i maj för hantering av aktierelaterade incitamentsprogram

*   Samtlig personal tecknade tilldelat utrymme i nytt aktierelaterat incitamentsprogram

*   Vid årsstämman invaldes Eva Idén och Anthon Jahreskog till nya ledamöter i styrelsen

 

Väsentliga händelser under halvåret januari – juni 2017

 

*   I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs kliniska fas II-studie av IBP-9414 (NCT02472769)

*   IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

*   Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

 

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som kan drabba för tidigt födda barn. FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 CET den 28 augusti 2017.

 

Se hela pressmeddelandet

PR 20170828 Q2 SVE

 

Se Delårsrapport Q2 2017

IBT Interim Report Q2 2017 SVE

 

August 28, 2017