Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2021 tillsatts

Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2020 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består, av förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog. som via direkt och indirekt ägande är bolagets näst största aktieägare, samt Jannis Kitsakis, representant för bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har utsett Per-Erik Andersson, på tillordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 4e maj 2021 kan göra det via e-post till pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon 070-537 9892 senast den 10e mars 2021.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.
IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-¬9414 som syftar till att förebygga nekroti¬serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP¬-1016, för behandling av gast¬roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

 

PR 20201112 Valbered SVE

November 12, 2020