IBT är ett läkemedelsbolag vars syfte är att utveckla och marknadsföra läkemedel mot sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn eller orsakas av antibiotikaresistenta bakterier.

 

IBT:s huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, vars utvecklingsprogram är designat för att visa på en minskad förekomst av nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt huruvida de för tidigt födda barnen erhåller en bättre fungerande magfunktion (“SFT”) vid behandling med IBP-9414s aktiva substans Lactobacillus reuteri, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i human bröstmjölk. IBP-9414 befinner sig för närvarande i en pågående registreringsgrundande pivotal fas III-studie och är det utvecklingsprojekt som är längst framskridet.

 

I portföljen finns även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 samt IBP-1122. IBP-1016 för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt skada där barnet föds med ett utanförliggande tarmpaket. IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), den främsta orsaken till blindhet hos för tidigt födda barn, samt IBP-1122 för att eliminera vankomycinresistenta enterokocker (VRE), som orsakar antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.

 

Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

Read More

 

Eamonn Connolly, forskningschef på IBT, har under 15 år före sitt nuvarande uppdrag bedrivit ett omfattande forskningsarbete kring Lactobacillus reuteri på BioGaia. Genom åren noterade han ett ökat behov och intresse bland läkare runt om i världen för att använda Lactobacillus reuteri på för tidigt födda barn, särskilt för att förebygga NEC. BioGaias produkter är däremot varken avsedda för för tidigt födda barn eller som läkemedel för specifika sjukdomar. När Staffan Strömberg (VD för IBT) började arbeta på BioGaia såg han och Eamonn Connolly möjligheten att, med deras mångåriga erfarenhet från läkemedelsbranschen, tillgodose detta stora medicinska behov genom ett farmaceutiskt utvecklat särläkemedel. Tillsammans med Staffan Strömberg och Eamonn Connolly påbörjade BioGaia 2013 verksamheten i ett dotterbolag till BioGaia, nämligen IBT, som genom att helt fokusera på utvecklingen av läkemedel för för tidigt födda barn, differentierar sig från sitt före detta moderbolag BioGaia.

 

Den 18 mars 2016 beslutade BioGaia om en avknoppning av IBT genom en utdelning av samtliga BioGaias aktier i IBT till aktieägarna i BioGaia. Den 29 mars 2016 upptogs IBT:s aktier av serie B till handel på Nasdaq First North.

 

I juni 2016 startade IBT en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utförs med parallella grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP- 9414, administrerad i för tidigt födda barn. Den 11 september 2017 rapporterade IBT resultaten från säkerhet- och toleransstudien som omfattade 120 för tidigt födda barn med födelsevikt mellan 500 och 2 000 gram. Resultaten visar liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.

 

I september 2017 gav den pediatriska kommittén (PDCO) vid EMA klartecken för IBT:s föreslagna pediatriska prövningsprogram (PIP) för IBP-9414 för förebyggande av NEC. En accepterad PIP är en förutsättning för IBT att gå vidare med den kliniska utvecklingsplanen för IBP-9414. Vid efterlevnad av det överenskomna prövningsprogrammet erhålls ytterligare två års exklusivitet i tillägg till den tioåriga marknadsexklusivitet som erhålls för särläkemedel vid marknadsgodkännande i EU.