Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedningen inför årsstämman 2024 bildats
October 24, 2023

Årsstämman 2023 beslutade att styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2023 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har i enlighet med årsstämmans beslut bildats. Valberedningen består av Per-Erik Andersson (valberedningens ordförande), utsedd av största aktieägaren Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets andra största aktieägare, och Jannis Kitsakis, utsedd av tredje största aktieägaren Fjärde AP-fonden. Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordförande.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande via e-post på pea@pealaw.se, per telefon +46(0)70 537 9892 eller genom brev till:

Infant Bacterial Therapeutics AB
Att: Valberedningen
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sweden