Om NEC

Om IBP-9414

Verkningsmekanism

Utveckningsplanen

Medicinska behov och kostnader

Klinisk erfarenhet

 

IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en mänsklig bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. Lactobacillus reuteri är en levande bakterie kända för att vara antiinflammatoriska, anti-patogena och fördelaktiga för tarmmotilitet.

 

Om NEC

NEC är en av de vanligare dödsorsakerna bland för tidigt födda barn på neonatala intensivvårdsavdelningar (”NICU”). Varje år dör cirka 3 700 spädbarn i Europa och 1 500 spädbarn i USA till följd av NEC. NEC har ett oförutsägbart, spontant och akut utbrott, och idag är omfattande kirurgisk operation den enda behandlingen som finns tillgänglig. NEC är en allvarlig inflammatorisk sjukdom som kan orsaka infektioner i tarmen såsom vävnadsdöd (nekros).

Necrosis

Nekros av tarmvävnaden (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities)

 

NEC drabbar främst för tidigt födda barn och risken för att drabbas av NEC ökar ju lägre födelsevikt och lägre gestationsålder, som definieras som tiden från första dagen i den senaste menstruationen till födseln, ett spädbarn har. Förekomst av NEC efter uppskattad gestationsålder framgår av Figur 1.

Screen Shot 2018-04-04 at 13.15.32

Figur 1. Förekomst av NEC efter uppskattad gestationsålder (Clark et al, 2012).

 

Sjukdomen har en högre dödlig utgång i yngre och mindre mogna spädbarn. Dödlighet hos spädbarn som hade diagnosen NEC efter uppskattad gestationsålder framgår av Figur 2.

 

Siffrorna utanför parenteser i tabellen ovan representerar uppskattad gestationsålder mätt i antal veckor. Siffrorna inom parenteser representerar antal patienter med NEC inom varje gestationsåldersgrupp.

Screen Shot 2018-04-04 at 13.15.44

Figur 2.  Dödlighet hos spädbarn som hade diagnosen NEC efter uppskattad gestationsålder (Clark et al, 2012).

 

De långsiktiga kliniska komplikationerna för spädbarn som överlever NEC varierar, men till dessa hör kort tarm-syndrom, parenteral näringsassocierad kolestas, abnormal tillväxt och utvecklingsrelaterade neurologiska funktionsnedsättningar, däribland cerebral pares, kognitiv störning samt nedsatt syn och hörsel.

Om IBP-9414

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn.

IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en mänsklig bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. Lactobacillus reuteri är en levande bakterie kända för att vara antiinflammatoriska, anti-patogena och fördelaktiga för tarmmotilitet. IBP-9414 formuleras med nära överväganden om ålderstillämplighet hos den utsatta målpopulationen av för tidigt födda spädbarn.

IBT erhåller särläkemedelsgodkännande från FDA av Lactobacillus reuteri för förebyggande av NEC hos för tidigt födda barn i 2013 och från Europeiska kommissionen för IBP-9414 med Lactobacillus reuteri för förebyggande av NEC hos för tidigt födda barn i 2015. IBT erhåller så kallad Rare Pediatric Disease-status för IBP-9414 från FDA i 2016.

I juni 2016 startade IBT den säkerhets- och toleransstudien. I slutet av 2017 visar resultaten liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen. Den pivotala fas III-studien, the Connection Study, är avsedd att initieras under första halvåret 2019.

Verkningsmekanism

L. reuteri har stamspecifika attribut som påverkar NEC-patogenesen.

Screen Shot 2018-04-04 at 13.28.21

 

Utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen för IBP-9414 består av två kliniska studier: den slutförda säkerhets- och toleransstudien följd av den pivotala fas III-studien, “The Connection Study”. Säkerhets- och toleransstudien slutfördes enligt plan under fjärde kvartalet 2017. Den efterföljande pivotala fas III-studien, The Connection Study, är avsedd att initieras under första halvåret i 2019.

Den första studien var en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med parallella grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP-9414 administrerad i för tidigt födda barn1). Studien omfattade 120 för tidigt födda barn, vilket definierades som födsel tidigare än graviditetsvecka 32 och en födelsevikt mellan 500 – 2 000 gram, randomiserade för att bli behandlade med IBP-9414 eller placebo. Den första dosen av läkemedelsprodukten administrerades inom 48 timmar efter födseln och fortsatte dagligen under en period om 14 dagar och utvärderades vid tidpunkter upp till sex månader efter administrering av läkemedelskandidaten. Det primära resultatet i denna studie var säkerhet och tolerans. Säkerhets- och toleransstudien slutfördes enligt plan under fjärde kvartalet 2017. Studien visade att behandling med IBP-9414 leder till närvaron av Lactobacillus reuteri i avföringen på dagen för den sista dosen och att bakterierna har rensats ut 30 dagar efter den sista dosen. Säkerhets- och toleransstudien visade att IBP-9414 var säker och väl tolererad hos för tidigt födda barn med födelsevikt mellan 500 – 2 000 gram, att de blev väl exponerade för studiemedicinen och att det inte fanns några tecken på någon korskontaminering av IBP-9414 hos de placebobehandlade spädbarnen. I och med dessa resultat övergår det kliniska utvecklingsprogrammet för IBP-9414 till den planerade pivotala fas III studien, The Connection Study.

Den efterföljande pivotala fas III-studien kommer att utformas för att bevisa och dokumentera effekten av IBP-9414 jämfört med placebo när det gäller att förebygga NEC hos för tidigt födda barn med en födelsevikt på 1 500 gram eller större. Denna studie kommer även att omfatta säkerhetsutvärdering i en större kohort.

Mot bakgrund av det brådskande behovet av en effektiv förebyggande behandling mot NEC planerar IBT att använda FDA:s och EMA:s påskyndade förfaranden för att så snabbt som möjligt erhålla ett marknadsgodkännande. Bolagets mål är att ansöka om marknadsgodkännande för IBP-9414 under 2021.

 

Medicinska behov och kostnader

Det har gjorts få eller inga framsteg under senare år när det gäller att förbättra utgången för spädbarn som drabbas av NEC när sjukdomen redan har brutit ut. Dessutom kan ingen av dagens standardbehandlingar påverka de underliggande riskfaktorerna för sjukdomen. Cirka 20 till 40 procent av NEC-patienterna behöver opereras.2) Således är de förebyggande strategierna för NEC viktiga och behovet brådskande. Hittills har dock ingen sådan strategi varit framgångsrik eller antagits som standardbehandling. Därför finns det fortfarande ett stort medicinskt behov av en förebyggande behandling mot NEC.

NEC-patienter behöver medicinsk vård och i många fall krävs också kirurgiska ingrepp som ökar vårdkostnaderna och förlänger sjukhusvistelsen. Sjukvårdens kostnader har uppskattats till närmare 20 procent av den totala kostnaden för vård av alla nyfödda i USA, motsvarande cirka fem miljarder USD årligen i kostnader för NEC-patienter.3) De spädbarn som överlever NEC riskerar allvarliga livslånga följdsjukdomar som längre fram försämrar deras livskvalitet och orsakar ytterligare kostnader för patient och samhälle. Mot bakgrund av ovanstående skulle en förebyggande behandling av NEC, såsom IBP-9414, indirekt kunna förväntas minska sjukvårdskostnaderna. IBT avser att påvisa dessa fördelar för att erhålla stöd från vårdgivare, försäkringsbolag och läkemedelssubventionerade myndigheter, att bidra till ersättning respektive subventionering av IBP-9414 för förebyggande behandling av NEC.

Screen Shot 2018-04-04 at 15.05.16

Klinisk erfarenhet

Sedan 2012 har tretton publicerade kliniska studier, som totalt rekryterat mer än 4 000 spädbarn, indikerat en klinisk potential för Lactobacillus reuteri för att förebygga NEC.

 

Sedan 2012 har nio publicerade kliniska studier, som totalt rekryterat mer än 3 100 spädbarn, indikerat en klinisk potential för Lactobacillus reuteri för att förbättra så kallad ”feeding tolerance” eller för att reducera tid till ”full enteral feeding”.
Den följande tabellen visar en sammanfattning av studier med Lactobacillus reuteri som visar tydlig klinisk signal för minskningen av NEC-incidens och tydlig klinisk signal för minskningen av ”feeding intolerance episodes” eller tid till ”full enteral feeding”.