Extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics

På extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT”) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 23 november 2017 samt att, med anledning av nyemissionen, anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapital och antal aktier.

 

Emissionsbeslutet innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 1 259 861 kronor genom emission av högst 155 538 nya A-aktier och högst 4 467 008 nya B-aktier. Teckningskursen uppgår till 95 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tio A-aktier ska berättiga till teckning av sju nya A-aktier och tio B-aktier ska berättiga till teckning av sju nya B-aktier. Teckning kan även ske utan företrädesrätt. De nya aktierna ska tecknas under perioden 16 – 30 januari 2018 och avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 12 januari 2018. Nyemissionen täcks av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsikts-förklaringar motsvarande 89 procent av emissionen.

 

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se IBT:s pressmeddelande den 24 november 2017.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information om IBT kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.

FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Se pressmeddelande

PR EGM

January 8, 2018