IBT är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och Svensk Kod för Bolagsstyrning.  Styrelsen är ansvarig för utvärdering av fastställda mål och fortlöpande utvärdera IBTs finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen.

 

IBT kommer att redovisa eventuella avvikelser från Koden i bolagets bolagsstyrningsrapport.

 

Bolagsstämma

Valberedning

Styrelsen

Ledningen

Incitamentsprogram

Intern kontroll

Bolagsordning

Revisorer

Visselblåsning

 

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2023

9 juni 2023

Styrelsens emissionsbeslut

Styrelsens redogörelse

Revisorsyttrande

Förhandsröstningsformulär

Fullmaktsformulär

IBT Kallelse EGM 2023

EGM 2023 Protokoll

Bolagsstämma 2023

8 maj 2023

Protokoll Årsstämman 2023

IBT Kallelse AGM 2023

Valberednings motivering 2023

Fullmaktsformulär

Punkt 19 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram

IBT – Ny bolagsordning

IBT Ersättningsrapport 2022

Revisorsyttrande ledande befattningshavare 2022

Bolagsstämma 2022

4 maj 2022

Protokoll Årsstämman 2022

IBT Kallelse AGM 2022

Valberednings motivering 2022

IBT Formulär_förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram

Bilaga A, Villkor för teckningsoptioner 2022-2025

IBT Ersättningsrapport 2021

Revisorsyttrande ledande befattningshavare 2021

Bolagsstämma 2021

4 maj 2021

Valberednings motivering 2021

Ersättningsrapport – IBT 2020 SWE

IBT Kallelse AGM 2021

IBT Formulär_förhandsröstning

IBT Protokoll_AGM_2021

Bilaga 3 Redovisning av röster

 

Bolagsstämma 2020

16 juni 2020

Protokoll Årsstämman 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Valberednings motivering 2020

IBT Formulär_förhandsröstning 2020

Styrelsens utvärdering av ersättning 2019

Bilaga 4 Styrelsens förslag till optionsprogram

Villkor för teckningsoptioner

Bolagsstämma 2019

6 maj 2019

AGM Protokoll

Pressmeddelandet AGM 2019

Övriga dokument

Kallelse till Årsstämman 2019

Valberednings motivering 2019

Fullmaktsformular AGM 2019

Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018

Revisorsyttrande avseende ersättningar 2018

Bolagsstämma 2018

15 maj 2018

AGM Protokoll

Pressmeddelandet AGM 2018

Övriga dokument

IBT kallelse till Årsstämman 2018 

Valberednings motivering 2018

Fullmaktsformular AGM 2018

Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018

IBT Uppdaterade motiverat yttrande 2018

Extra bolagsstämma 2018

8 januari 2018

EGM Protokoll med Bilagor

Pressmeddelandet Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2017

4 maj 207

IBT Protokoll

Pressmeddelandet Årsstämma 2017

Övriga dokument

IBT kallelse till Årsstämman

Valberednings motivering

Fullmaktsformular Årsstämman

Förslag till bemyndigande Punkt 16

Fullständigt förslag till optionsprogram punkt 17

Bilaga A Punkt 17

 

Kontakt: info@ibtherapeutics.com

 

Valberedning

Årsstämman 2021 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande.

 

Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2021 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande.

 

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2022.

 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

 

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består, av förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets till röstetalets, största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB. Sebastian Jahreskog som via Six Sis AG ägande är bolagets, till röstetalet, andra största aktieägare, samt Jannis Kitsakis, utsedd av bolagets, till röstetalet tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Per-Erik Andersson är ordförande i valberedningen i egenskap av ledamot utsedd av den störste aktieägaren i Infant Bacterial Therapeutics.

 

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson, via mail på pea@pealaw.se  eller på telefon +46 (0)705 37 98 92.

 

Incitamentsprogram

Teckningsoptioner 2017/2022

Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till ett av bolaget särskilt för ändamålet bildat dotterbolag. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 280 000 st.

Teckningsoptionerna har under juni månad 2017 överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022 för varje Teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny Aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 272,41 kronor, omräknat efter nyemissioner under november 2017 och januari 2018.

 

För mer information se protokoll från årsstämman 4 maj 2017

 

Intern kontroll

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2021

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2018

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2017 

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2016

 

Bolagsordning

IBT – Bolagsordning

 

Revisorer

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en granskning av bokslut, inklusive bokslutskommuniké, granskning av årsredovisning, och översiktlig granskning av en kvartalsrapport.

 

Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman.

 

Bolagets revisor är Deloitte AB med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

 

Deloitte AB

Besöksadress: Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm, Sverige

Telefon +46 75 246 20 00

 

Visselblåsning

IBT strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat med god affärsetik, och vi värnar om respekt och trygghet för alla som berörs av vår verksamhet.

 

Våra affärsprinciper finns beskrivna i IBT’s hållbarhetspolicy. Du har en viktig roll i att du kan slå larm om du misstänker något som strider mot vår hållbarhetspolicy. IBT har då möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

 

Såväl medarbetare som externa parter kan rapportera misstänkta fall av brott mot lagstiftning eller oetiskt beteende via vår visselblåsningsfunktion.

 

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst hanteras av en extern part, Advokatfirman Schjødt AS filial.

 

Rapporter hanteras konfidentiellt av Advokatfirman Schjødt AS filial. De skickar inkomna anmälningar direkt till IBT’s styrelse, som avgör hur anmälan skall hanteras.

 

Anmälan sker konfidentiellt till: ibtherapeuticswhistleblower@schjodt.com

 

2022-06-01

 

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)