IBT är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och Svensk Kod för Bolagsstyrning.  Styrelsen är ansvarig för utvärdering av fastställda mål och fortlöpande utvärdera IBTs finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen.

 

IBT kommer att redovisa eventuella avvikelser från Koden i bolagets bolagsstyrningsrapport.

 

Bolagsstämma

Valberedning

Styrelsen

Ledningen

Incitamentsprogram

Intern kontroll

Bolagsordning

Revisorer

 

Bolagsstämma

Bolagsstämma 2020

16 juni 2020

Protokoll Årsstämman 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Valberednings motivering 2020

IBT Formulär_förhandsröstning 2020

Styrelsens utvärdering av ersättning 2019

Bilaga 4 Styrelsens förslag till optionsprogram

Villkor för teckningsoptioner

Bolagsstämma 2019

6 maj 2019

AGM Protokoll

Pressmeddelandet AGM 2019

Övriga dokument

Kallelse till Årsstämman 2019

Valberednings motivering 2019

Fullmaktsformular AGM 2019

Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018

Revisorsyttrande avseende ersättningar 2018

Bolagsstämma 2018

15 maj 2018

AGM Protokoll

Pressmeddelandet AGM 2018

Övriga dokument

IBT kallelse till Årsstämman 2018 

Valberednings motivering 2018

Fullmaktsformular AGM 2018

Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018

IBT Uppdaterade motiverat yttrande 2018

Extra bolagsstämma 2018

8 januari 2018

EGM Protokoll med Bilagor

Pressmeddelandet Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2017

4 maj 207

IBT Protokoll

Pressmeddelandet Årsstämma 2017

Övriga dokument

IBT kallelse till Årsstämman

Valberednings motivering

Fullmaktsformular Årsstämman

Förslag till bemyndigande Punkt 16

Fullständigt förslag till optionsprogram punkt 17

Bilaga A Punkt 17

 

Kontakt: info@ibtherapeutics.com

 

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2019 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består, av förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Jannis Kitsakis, representant för bolagets näst största aktieägare Fjärde AP-Fonden samt Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets tredje största aktieägare. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har utsett Per-Erik Andersson, på tillordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 16 juni 2020 kan göra det via e-post till pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon 070-537 9892 senast den 10e april 2020.

 

Incitamentsprogram

Teckningsoptioner 2017/2022

Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till ett av bolaget särskilt för ändamålet bildat dotterbolag. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 280 000 st.

Teckningsoptionerna har under juni månad 2017 överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022 för varje Teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny Aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 272,41 kronor, omräknat efter nyemissioner under november 2017 och januari 2018.

 

För mer information se protokoll från årsstämman 4 maj 2017

 

Intern kontroll

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2018

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2017 

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2016

 

Bolagsordning

IBT – Bolagsordning

 

Revisorer

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en granskning av bokslut, inklusive bokslutskommuniké, granskning av årsredovisning, och översiktlig granskning av en kvartalsrapport.

 

Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman.

 

Bolagets revisor är Deloitte AB med Birgitta Lööf som huvudansvarig revisor.

 

Deloitte AB

Besöksadress: Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm, Sverige

Telefon +46 75 246 20 00